The Witcher Türkiye
Advertisement
Elven Sage Gwent card art.jpg

Hen Llinge, Aen Seidhe elflerinin dilidir. Halen kullanılmakta olan en eski dillerden biri olduğu için lingua franca olarak adlandırılır. Sadece elfler tarafından değil, bilgeler, bilginler ve akademisyenler tarafından da kullanılır. Kadim Dil'in diğer versiyonları dryadlar, sirenler ve su perileri tarafından kullanılmaktadır. Nilfgaard, Skellige ve Zerikanya lehçeleri, Kadim Dil'den gelmektedir.

Dil Kökenleri

Kadim Dil'in kelime haznesi, büyük ölçüde Galler, İrlanda ve İskoçya'nın Kelt dillerine dayanmaktadır. Bununla birlikte Sapkowski Almanca ve İngilizce gibi popüler dillerden de içerik almıştır. "to be" ve "to have" filleri İtalyanca ve Latince'den ödünç alınmıştır.

Yazar, orklar ve elfler için dil geliştirdi ancak sadece elf dili kullanıldı.


Sözlük

A

Kadim Dil İngilizce Türkçe
a'baeth kiss, to kiss öpmek
ar of -nin
ard mountain, mountainous, upper, top, or "the highest" (From Irish: High)

dağ, dağlık alan, zirve, en yüksek

aark, aark phonetic presentation of the sound ravens/crows make Kuzgun/kargaların sesinin fonetik gösterimi (?)
abb mouth (of a river) ağız (nehrin ağzı anlamında)
addan, adan dance; dancer; dancing dans; dansçı; dans etmek
adhart forward ileri, ileriye
first person singular subject personal pronoun I (dryad dialect) Dryad lehçesinde ben (birinci tekil şahıs zamiri)
aecáemm to follow izlemek, takip etmek
aedd shard, piece parça
aefder later, after sonra, daha sonra
aen from, to, for, with, of, in, out of, at, by, down, in, into, until, on, like, as “-dan”, ”-e doğru”, -le”, ”için”, ”-nin”, ”-den dolayı”, ”-ye”, ”ile”, ”-e kadar”, ”-de”
w enter? girmek, giriş yapmak, katılmak
aenye fire ateş/alev
aesledde ride on a sledge/sled kızağa binmek, kızak sürmek
aespar shoot (verb) (Fiil anlamında) atmak, atış yapmak, vurmak
aëte summer (From French: été) yaz (mevsim) 
aevon river (from Welsh: afon, Breton: avon) Nehir 
aep of, in "-li", "-nın", "-de", "-den"
aép in, to "-e", "-ye"
aine light (possibly enlightened) aydınlık, ışık (aydınlanmış, ermiş anlamında)
an small, also an indefinite article: a, an küçük, bir
an'givare informer, spy (From Swedish: angivare, a person who reports someone else's criminal actions) muhbir, ajan, casus
a'taeghane today bugün
arse arse (UK), ass (US), butt, rump (İngiltere'de) eşek, (ABD'de) kıç, popo anlamında


B

Kadim Dil İngilizce Türkçe
ban peak, summit, place/village? (context dependent) (From Welsh: ban/fan) (içeriğe bağlı) tepe, zirve, yer, köy, mekan
baeg little (İrlanda - beag) küçük
beanna woman (İrlanda - bean) kadın
beann'shie   banshee (İrlanda - bean sí) ölüm perisi
belean'graec important (Possibly derived from Dutch: belangrijk) önemli
Birke the fourth savaed in the elven calendar, also Spring Equinox; related to birch tree 8 bölümden oluşan Elf takviminde dördüncü savaed adı; Bahar Ekinoksu. Huş ağacı.
blath flower (from Irish: bláth) çiçek
blathan garland; flowers çelenk yada çiçekler anlamında. birden fazla çiçek içeren durum.
blathanna Genitive: flowers', of flowers (from Irish) (İrlandaca) Sıfat tamlaması: çiçekler veya çiçeklerin anlamında
blathe the fifth savaed in the elven calendar; possibly 'flowering'? 8 bölümünden oluşan Elf takviminde beşinci savaed adı. Çiçekli, çiçek açmış anlamında
bleidd wolf (From Welsh: blaidd) Kurt
bloed blood, silly (From Dutch: bloed to mean "blood") (From German: blöd/bloed to mean "stupid") Kan yada aptal anlamında.
(Hollandaca kan, Almanca aptal anlamına gelir)
bloede bloody, gory, damn (UK: bloody hell) lanet olsun, kahretsin
breoga frog (From Welsh: broga) kurbağa
Brokiloéne of Brokilon, Brokiloni Brokilonlu, Brokilondan


C

Kadim Dil İngilizce Türkçe
caed forest; grove (From Welsh: coed) orman; koru; ağaçlık alan
cáelm calm, peaceful, quiet; slowly, quietly; calm, quieten sakin, huzurlu, sessiz; yavaşça, sessizce; sakin ol
cáemm to go, arrive gitmek, varmak
caen can (verb) yapabilmek, edebilmek, -ebilmek (fiil)
caer fortress, castle, keep (kaer in Skellige dialect) (From Welsh: caer) kale, hisar, şato

(Skellige lehçesinde 'kaer')

cáerme fate, destiny kader, alın yazısı
Cáerme Destiny Kader, İlahi Yazgı
carn kurgan, barrow, burial mound, cairn Tepe biçiminde dikilmiş mezar, höyük, mezar
carraigh rock (From Irish: carraig) kaya
ceádmil greet (in The Witcher appears as caed'mil; also as caedmill), greetings (possibly from Irish greeting: Céad Míle (failte romhat) meaning "one hundred thousand (welcomes to you) selamlamak, selamlar, hoşgeldiniz

(The Witcher'The Witcher 1The Witcher 1​'da caed'mill veya caedmill olarak görünür)

ceas'raet empire (of Nilfgaard) İmparator (Nilfgaard )
ceann head, tip; end (as in end point) (Irish: ceann) tepe, uç; bitiş (noktası)
cerbin raven kuzgun yada kara karga
cinerea Ilyocoris Angren'in bataklıklarında yaşayan su yaratığı.
col pass (mountain pass) (From Welsh: dol) geçit; dağ geçidi
coram lion aslan
conyn stalk (as in plant stem) (From Welsh: coesyn) sap, bitki gövdesi
craag rock/cliff (From Welsh: careg/craig) kaya/kayalık (Galce - careg/craig)
creasa must, necessity, obligation, inevitability, duty şart, gerekli, zorunlu, yükümlü, kaçınılmaz
crevan fox tilki


D

Kadim Dil İngilizce Türkçe
daerienn sorceress, sorceresses (kadın) büyücü, sahire
darganfod discover, discovery, discovered (From Welsh: darganfod) keşfetmek, keşif, keşfedilmiş
darl'len read (From Welsh: darllen) okumak
dearg red (From Irish: dearg) kırmızı
dearme sleep; good night (phrase) (From Italian: dormire) uyku/uyumak; cümle anlamında iyi geceler 
deien to serve hizmet etmek
deireádh end (noun), last, finish (From Irish: deireadh) son (isim), uç, bitirmek
deith flame alev
deithwen white flame beyaz alev
dh'oine human (in The Witcher also in form dh'oinne) insan (The Witcher'da dh'oinne aynı anlamdadır)
dhu black (From Welsh: du, Irish: dubh) siyah
dice to speak, to talk (From Italian: dire) (From Spanish: dice) konuşmak, söylemek
dol dale, dell, vale, valley (Welsh: dôl) vadi, dere, kuytu yer
d'yaebl devil (in The Witcher both a sword and a wolf bear this name) (From Spanish: diablo) şeytan (The Witcher'da bu isimle kurt ve kılıç bulunmaktadır)


E

Kadim Dil İngilizce Türkçe
easnadh sigh  iç çekmek, derin nefes almak
eate summer Yaz (mevsim)
eigean necessary, must, have to (From Irish: is éigean) gereklilik, şart, zorundalık
eimyr hedgehog Kirpi
elaine fair, beautiful (From Irish: álainn) adil, makul, güzel
elle alder kızılağaç/akçaağaç
en indefinite article (a/an) -----
en'leass laced, tied bağlı, bağlanmış
enid daisy papatya
ensh'eass enchanting, enthralling, charming, glamorous sihirli, büyüleyici, göz alıcı
ess to be, is (From Italian: essere / Latin: esse) olmak
esse will be, will olacak, dilemek/istemek
essea I am Ben...
esseath you are Sen..
evall horse (From French: cheval) at (hayvan)
evellienn everything, all, everybody, everyone herşey, tümü, herkes, her biri
evn'gesaen ambassador büyükelçi


F

Kadim Dil İngilizce Türkçe
feainn sun; also the sixth savaed in the elven calendar 8 bölümünden oluşan Elf takviminde altıncı savaed adı; güneş
feainnewedd Sun-Child, Child of the Sun Güneş'in Çocuğu (bitki)
fen meadow, pasture çayır, otlak, mera.
foilé frantic, mad (From Italian: folle) çılgınca, delice
folie frenzy çılgınlık, kudurtmak, çıldırmak


G

Kadim Dil İngilizce Türkçe
gar'ean note; consider; be careful dikkat etmek, göz önünde bulundurmak, dikkatli olmak, düşünmek
geas curse; geis is a magical obligation/prohibition in Irish mythology. Also; geas, geasa lanet; İrlanda mitolojisinde bazı eylemleri kısıtlayan büyü anlamına gelir.
geehaet hard zor, sert, çetin, sıkı
ghar word kelime, sözcük; söylemek, ifade etmek
gláeddyv sword (From Welsh: cleddyf) kılıç
glean bottom, low (From Welsh: glan) alt, düşük
gleanna valley, possibly genitive: valley's, of valleys vadi
gloir glory (From French: gloire) zafer
glosse to look, watch, stare bakmak, izlemek, seyretmek
gvaern mistress Metres; Öğretmen, Müdire
gvalch'ca Falka / Falcon Falka / Şahin
gwen, gwyn white (also -wen) (From Welsh: Gwyn) beyaz
gwennelen alabaster su mermeri, kaymaktaşı
gynvael ice buz
gwynbleidd White wolf Ak Kurt


H

Kadim Dil İngilizce Türkçe
hael greeting (long life to...); health (From English: hail, hale) Selamlamak, tebrik etmek, uzun ömürler dilemek
haela medicine; drug? ilaç, ilaç vermek, uyuşturmak?
hanse unit, armed group of friends, gang (From English: hanse) birim, silah arkadaşı, çete
hav'caaren hawker(s); based on Elder Speech word for 'rapacious' (greedy) satıcı, tüccar. Kadim Dil'i baz alırsak aç gözlü anlamında
hen old, oldest (From Welsh: hen) eski, yaşlı; en eskisi
het it, that o
hlaith lady bayan, hanım, hanımefendi
holl all (From Welsh: holl) hepsi


I

Kadim Dil İngilizce Türkçe
ichaer blood (From English: ichor) kan (İngilizce - ichor)
inis island (From Irish: inis) ada (İrlanda - inis)
invaerne winters (From Italian: inverno) kış(mevsimi); kışı geçirmek (İtalyanca - inverno)


K

Kadim Dil İngilizce Türkçe
kelpie kelpie kelpie


L

Kadim Dil İngilizce Türkçe
laeke, loc lake göl
lara seagull martı
ledwedd painting boyama, resim
lionors lioness (Skellige jargon) dişi aslan (Skellige lehçesinde)
llamas maturing olgunlaşan, olgunlaşmış
loa'then hate (From English: loathing) nefret etmek
Loc'hlaith Lady of the Lake Gölün Hanımı
luned daughter / young girl Kız, kız evlat / genç kız


M

Kadim Dil İngilizce Türkçe
marw dies, die (From Welsh: marw/meirw) (from Irish: maradh) ölmek, ölecek olan
me me, my, mine (From Irish; mé, meaning I) bana, benim, benimki
meáth meet tanışmak, görüşmek, buluşmak
mid- middle orta
milva kite (bird) Çaylak Kuşu (Kara Çaylak)
mire look, observe (From Spanish: mira) bakmak, gözlemek
mistle waxwing, or mistle thrush, also one of the Rats İpekkuşu; Ökse ardıç kuşu; Sıçanlar grubunun bir üyesi
minne love (noun) aşk
modron mother (Skellige jargon) anne (Skellige lehçesinde )
morc book, tome Kitap; kalın kitap, cilt
muire sea (From Italian: mare) deniz


N

Kadim Dil İngilizce Türkçe
na or (From Irish: ná) veya/yada
naev'de of nine, (From Italian: nove di) dokuzun, dokuzu
neén no, not hayır, değil, yok
ninnau we, us; ourselves (From Welsh: nina/ninau) biz, bize, kendimiz
n'te Do not yapma


P

Kadim Dil İngilizce Türkçe
pavienn ape taklitçi, taklit etmek
pest pestilence, plague, blight veba, salgın, afet
pherian Halfling, hobbit (from Sindarin: perian, plural periannath) Buçukluk , hobbit (Yüzüklerin Efendisi Elf Dilinden türemiş)
pont bridge (From Welsh: pont) Köprü 


Q

Kadim Dil İngilizce Türkçe
que that (From Italian: che, French: qui/que) o/bu/şu
quirk, quirk phonetic representation of the sound sparrows make Serçelerin fonetik sunum yapması(?)


R

Kadim Dil İngilizce Türkçe
raenn run koşmak, kaçmak
rhena queen (Skellige jargon) kraliçe (Skellige Lehçesinde)
Roethainne Redanian Redanyalı
ruadhri riders, horsemen Biniciler, atlılar


S

Kadim Dil İngilizce Türkçe
salah to pray (From Arabic: صَلَّى (ṣallā)) Dua etmek (Arapça)
saov spirit, soul, ghost? ruh, hayalet
savaed One eighth of the year in the elven calendar Elflerin takviminde yılın sekizde biri
scoia'tael squirrel(s) (From Italian: scoiattolo) Sincap(lar) 
seidh hill, mound (From Irish: Sidhe) Tepe, höyük
seidhe of hills, hill's (From Irish: Sidhe) tepenin, tepelerin
shaent sing (From French: chanter) şarkı; söylemek 
sidh elf (dryad dialect) (From Irish: Sidhe) Elf (Dryad lehçesinde)
sledd sled kızak
sor'ca little sister Küçük kızkardeş
spar shoot (verb) (From Italian: sparare) Çekmek, vurmak, ateş etmek (fiil) 
spar'le (order) fire; attack (emir) ateş etmek, vurmak, yakmak, saldırmak
squaess excuse (squaess'me - forgive me. From Italian: scusami); to forgive Bağışlanmak, af dilenmek, özür dilemek, mazur görünmek
stráede road, path (From Welsh: stryd/From Italian: strada) yol, patika
sh'aente sing (verb) Söylemek, şarkı söylemek


T

Kadim Dil İngilizce Türkçe
taedh bard, poet ozan, şair
te you sen
tearth fear korku
tedd time, age, season zaman, çağ, vakit
thaesse shut up sus! - kapa çeneni!
thu you (Nilfgaardian language) (From French: tu) Nilfgaard Lehçesinde sen (Fransızca - tu)
tir land, ground; country (From Welsh/Cornish/Breton/Irish: tir) arazi, toprak, ülke (Galce, Keltçe, Breton ve İrlanda - tir)
tirth Wild boar yaban domuzu
tor tower (From Italian: torre, From Welsh: twr, From Irish: túr)

kule (İtalyanca: torrent - Galce: twr - İrlanda: túr)

treise strength, vigour, power güç, kuvvet, enerji ,dayanıklılık, direnç
tuathe whisper (isim anlamı) fısıltı, söylenti

(fiil anlamı) fısıldamak, dedikodu

tvedeane twelve, dozen on iki, bir düzine
twe two iki


U

Kadim Dil İngilizce Türkçe
uniade union, uniting, joining; merger (From Welsh: Uniad) birlik, kaynaşmak, katılmak, birleşme


V

Kadim Dil İngilizce Türkçe
va go (From French/Italian: va) gitmek, geçmek (Fransızca ve İtalyanca - va)
va'en trip, journey gezinti, yolculuk, seyahat
vaer'trouv to hope, to trust umut etmek, güvenmek
va faill goodbye, farewell elveda, hoşçakal, güle güle
vara wares; goods mallar, satılık eşyalar; yükler, eşyalar
varh'he bitch fahişe, orospu
vatt'ghern witcher Witcher; Efsunger
veloë fast, quick; quickly (From Italian: veloce) hızlı, çabuk; çabucak
voe'rle stop, halt? durmak, durdurmak, duraksamak
vort further, away (from oneself), still daha fazla, ayrıca; (kendinden) uzaklaştırmak, buna rağmen, yine de


W

Kadim Dil İngilizce Türkçe
wedd child çocuk
weddin diminutive form of 'wedd', child; kiddo ----
wen white (From Welsh: Wen/wyn) Beyaz
woed, woéd, woedd wood; forest (From Welsh: Coed/Coedwig, also English: wood Odun, ağaçlık; orman


Y

Kadim Dil İngilizce Türkçe
y of -nın, -nin
yeá yes, so evet, yani
yghern giant centipede Dev Kırkayak
ymladda combat, fight (From Welsh: Ymladd) mücadele, dövüşmek, savaşmak (Galce - ymladd)
yn on, over, upon, one üzerinde, -de, aşırı, fazla
ys downward aşağıya doğru
ysgarthiad shit, excretion bok, sıçmak, dışkı, atık


Z

Kadim Dil İngilizce Türkçe
zireael swallow (bird) Kırlangıç (kuş)
zvaere swear (to take an oath) küfür; yemin (yemin etmek)

İsimler

Kadim Dil İngilizce Türkçe
Aedd Gynvael Shard of Ice Buz Parçası
Aen N'og Mab Taedh'morc "Practices for a Young Bard" Genç Ozan İçin Çalışmalar
Aen Elle Alder Folk, People of the Alders Alder Halkı, Alderliler
Aen Saevherne Sage Bilge
Aen Seidhe Hill Folk, People of the Hill Tepe Halkı, Tepe'nin İnsanları
Aen Woedbeanna Woman of the Woods Ormanın Kadını
Aenyell'hael Baptism of fire, also the name of a novel Ateşle İmtihan
Aevon y Pont ar Gwennelen River of Alabaster Bridges, Pontar Kaymaktaşı Nehir Köprüsü, Pontar
Ard Carraigh High Rock Yüksek Kaya yada Yüksek Dağ
Aymm Rhoin Rite of Naming Adlandırma Ayini
Belleteyn blossoming Gelişme, çiçeklenme; çiçek açma
Birke Spring equinox; the fourth savaed in the elven calendar; 'birch tree' Bahar Ekinoksu ; Elf takviminin dördüncü dönemi ; huş ağacı
Ban Ard Upper (peak ?) Üst/yukarı (tepe?)
Ban Gleán Lower (peak ?) Alt/aşağı (tepe?)
Brokiloén Brokilon Brokilon
Caed Dhu Black Forest/Grove (From Welsh: Black Woods) Kara Orman
Caed Myrkvid Myrkvid Forest/Grove Myrkvid Ormanı/Korusu
Caer a'Muirehen Old Sea Keep; Keep of the Elder Sea (Blood of Elves, UK); Witchers' fortress Eski Deniz Kalesi (Elflerin Kanı ); Witcherların kalesi
Ceann Treise a cascade in Brokilon; possibly Point of Vigour Brokilon'da bir şelale
Conynhaela a magical cure which enables the rapid regeneration damaged or broken bones Kırılmış yada hasar görmüş kemiklerin tedavisini sihir yardımıyla hızla gerçekleştirmek
Craag An once a village, now a necropolis in Brokilon; meaning uncertain, possibly 'small rock/crag' Bir zamanlar köy; şimdilerde Brokilon'da bir mezarlık.
Dol Adalatte Valley of the Adalatte-river. Adalatte nehri vadisi.
Dol Blathanna Valley of the Flowers. Çiçekler Vadisi
Duén Canell The Place of the Oak Meşe'nin Yeri
Glyswen White River Beyaz Nehir
Gwenllech river: White Stones nehir: Ak Taşlar
Gwendeith fortress: White Flame kale: Ak Alev
Gwynbleidd White Wolf (From Welsh: Blaidd Gwyn) Ak Kurt (Galce: Blaidd Gwyn)
Hen Ichaer Elder Blood Kadim Kan
Imbaelk Imbolc, germination; the third savaed in the elven calendar Imbolc, Filizlenme; Elf Takvimi nin üçüncü bölümü
Lammas maturing; the seventh savaed in the elven calendar Lammas, Olgunlaşma; Elf Takvimi nin yedinci bölümü
Mear'ya Maria, Mary -----
Midaëte Midsummer Yaz Ortası
Midinvaerne Midwinter Kış Ortası
Muire d'yaeblen Drowner Garkolan
Saovine 'Soul day'?; the first savaed in the elven calendar Ruh Günü(?); Elf Takviminin ilk bölümü, yeniyıl
Tor Lara Tower of the Seagulls, Gulls' Tower Martıların Kulesi; Martı Kulesi
Tor Zireael Tower of the Swallow, Swallow's Tower Kırlangıçlar Kulesi; Kırlangıç Kulesi
Velen autumn equinox; the eighth savaed in the elven calendar Sonbahar Ekinoksu; Elf Takvimi nin sekizinci ve son bölümü
Xin'trea Cintra in Elder Speech. Kadim Dil'de Cintra


Cümleler

Kadim Dil İngilizce Türkçe
A'baethe arse Kiss an arse/ass Kıçını öp
Aen me Glaeddyv, zvaere a Bloedgeas, Ard Rhena, Lionors Aep Xintra! By my Sword, I swear Blood Oath, the Highest Queen, Lioness of Cintra! (Skellige jargon) En büyük kraliçeye, Cintra'nın Dişi aslanına kılıcım ve kanımın üzerine yemin ederim (Skellige Lehçesi)
Ayd f'haeil moen Hirjeth taenverde. Conquer with courage rather than strength. Güç yerine cesaretle fethet.
A d'yaebl aép arse A devil up your arse Şeytan götüne.
Bloede pest Bloody plague (imprecation) Kanlı Bela (lanet)
Caelm, evellienn! Calm, everyone! Herkes sakin olsun!
Caen me a'baethe? Give me a kiss? Bir öpücük verir misin?
Ceádmil, Wedd Brokiloéne! Greetings, Child of Brokilon! Merhaba, Brokilon'un Çocuğu!
Dubhenn haern am glândeal, morc'h am fhean aiesin My glare will pierce through darkness, my brightness will scatter the shadow Işığım karanlığın içinden geçecek ve gölgeyi dağıtacak
Duettaeánn aef cirrán Cáerme Gláeddyv. Yn á esseáth The Sword of Destiny has two edges. You are one of them Kader Kılıcı iki ağızlıdır. Bunlardan biri sensin.
Elaine tedd a'taeghane Lovely weather we're having. Literally: a nice time today Hava ne kadar güzel. Kelimenin tam anlamıyla güzel bir gün.
En'ca minne Little love (a term of endearment/pet name, akin to 'darling') Küçük aşk ("sevgilim, canım" benzeri bir ifade)
Ess've vort shaente aen... Sing me a song about... Bana bir şarkı söyle
Gar'ean! N'te va! Watch out! Don't go in there! Dikkat et! Oraya girme!
Glaeddyv vort, beanna Drop the sword, woman Kılıcını bırak kadın!
Glaeddyvan vort! Drop the swords! Kılıçlarını bırak!
Ire lokke, ire tedd Another place, another time Başka bir yer, başka bir zaman
Ledwedd varlledu cyall, no ghar Paintings should convey emotions, not words Resimler, kelimeleri değil duyguları aktarmalı.
Lambert caen me a'baeth aep arse Lambert can kiss me in the ass Lambert beni kıçımı öpebilir
N'aen aespar a me Don't shoot me Beni vurma
Ni'l ceim siaar Don't let them escape Kaçmalarına izin verme
N'te dice'en Don't say anything Hiçbir şey söyleme
N'te va Do not go / stop / halt Gitme / durma / durdurma
M'aespar que va'en, ell'ea? Are you going to shoot me or what? Beni vuracak mısın yoksa?
Mir' me vara Show me your goods Bana mallarını(eşya) göster
Que'ss aen me dicette, Enid? Vorsaeke'llan? Aen vaine? What [would you say / are you saying??] to me, Daisy? Forsake them? In vain? Ne diyorsun Daisy(papatya)? Onları yüzüstü mü bırakayım? Boşyere?
Que suecc's? What's going on? Neler oluyor?
Squass'me Excuse me; forgive me Affedersiniz; Beni affet
Thaess aep Shut up Kapa çeneni!
Va vort a me, Dh'oine. N'aen te a dice'n. Get away from me, human. I won't say anything to you. Benden uzak dur, insan. Sana bir şey söylemeyeceğim.
Va'en aesledde, ell'ea? We'll go for a sleigh ride, alright? Bir atlı kızak yolculuğuna çıkacağız, tamam mı?
Va'esse deireádh aep eigean, va'esse eigh faidh'ar Something ends, something begins Bir şeyler biter, bir şeyler başlarMetinler

Kadim Dil İngilizce Türkçe
Darl'len, Aen Seidhe!
Neen evelienn Scoia'tael marw. Cáemm aep woedd, holl Aen Seidhe. Darganfod an uniade ninnau. Ymladda dh'oine. Ess'tedd, esse creasa
Read, Aen Seidhe!

Not every Scoia'tael is dead. Come to the woods, all Aen Seidhe. Discover and join us. Fight the humans. It is time, it will be the place.

Oku Aen Seidhe!
Her Scoia'tael ölmedi. Ormana gel, hepsi Aen Seidhe. Ortaya çıkın ve bize katılın. İnsanlarla savaş. Zamanı geldi, yer orası olacak.
Elaine blath, Feainnewedd

Dearme aen a'caelme tedd

Eigean evelienn deireadh

Que'n esse, va en esseath

Feainnewedd, elaine blath

Beautiful flower, Sun Child

Dream of/in a calm time

Everyone must end

Thus it will be, gone you are

Sun Child, beautiful flower

Güzel çiçek, Güneş'in Çocuğu
Sakin bir zamanı hayal et

Herkes ölmeli

Böylece olacak, sen gittin

üneş'in Çocuğu, güzel çiçek

Va fail, elaine - caed'mil, folie! Glaeddyv dorne aep t'enaid, bunn'droh ithne i'yachus Good bye beauty, hello madness. Sword thorn of soul, [unknown, ithne may relate to Irish 'ith' or eat, i'yachus may relate to Irish 'iach' or 'eo'] Hoşçakal güzellik, merhaba delilik.

Ruhun kılıcı... [devamı bilinmiyor. İrlandaca 'ith' yedi anlamına gelebilir yada 'eat' - yemek; i'yachus ifadesi İrlandaca 'iach' (sağlıklı) yada 'eo' (ve) anlamına gelebilir. Lanetin tam tercümesi yoktur.]

Thomas Moreau, Professor
Ellas k'havani allder aen Dol Naev'de, ellas allder n'corrason. Glorsann a'Aelirenn.
Thomas Moreau, Professor
Salvation lies not in Dol Naev'de [Valley of the Nine] but in our hearts. Glory be to Aelirenn.
Thomas Moreau, Profesör

​​​​Kurtuluş Dol Naev'de [Dokuz Vadisi] değil, kalbimizdedir. Zafer Aelirenn'e olsun.

Kaynaklar

Advertisement