FANDOM


Danusia Stok là dịch giả của cuốn The Last Wish của Andrzej Sapkowski từ Ba Lan sang tiếng Anh . Cô cũng dịch cuốn Blood of Elves và hiện đang dịch cuốn Times of Contempt, được theo kế hoạch sẽ phát hành vào năm 2010 thế nhưng bị đẩy lùi lại đến mùa xuân 2011. Bên cạnh The Witcher series, cô cũng dịch các bản ảnh động cho bộ Three Colors Trilogy và một số sách giáo khoa tiếng Ba Lan va Anh.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.